تاریخ:
  شماره:

پیش فاکتور بانک سپه

  ریاست محترم بانک سپه شعبه

احتراما عطف به قرارداد فی ما بین بانک سپه و شرکت فاطر تجارت آروند اکسین به شماره قرارداد 1308618 وشناسه 3422661 ، در خصوص ارائه تسهیلات خرید کارت اعتباری متقاضی با مشخصات زیر به حضورتان معرفی میگردد
   نام و نام خانوادگی: کد ملی:   تلفن ثابت: کد پستی:
   آدرس محل سکونت: تلفن همراه:

ردیف

نام کالا

تعداد

قیمت واحد

قیمت کل

1
2
3
4
5
6
7
8

جمع کل

 توضیحات:1-صدور پیش فاکتور بنابر اعلام قیمت نهایی نبوده و قیمت کالاها به روز می باشند.2-اعتبار قیمت های اعلامی 48 ساعت می باشند.3-در صورت اتمام موجودی کالاهای فوق می بایست کالاهای جدید جایگزین و انتخاب شوند

                  امضا مشتری                                                                                                     مهر فروشگاه