وکالتنامه بانک رفاه کارگران

 

وکالت‌نامه

 

 

شماره درخواست:

 

تاريخ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رياست محترم بانک رفاه کارگران شعبه

با سلام،

قسمت اول

 

احتراماً، پيرو توافق صورت گرفته (تفاهم‌نامه شماره 9902218 مورخ 1397/11/18) در خصوص کسر اقساط مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي، بدينوسيله آقاي/خانم به کدمليو شماره مستمري جهت امضاي وکالتنامه کسر اقساط آقاي/خانم به کدملي (ذينفع) مطابق شرايط ذيل به حضور معرفي مي‌گردد. خواهشمند است در زمينه کسر اقساط مطابق جدول ذيل مساعدت و همکاري لازم مبذول فرماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع بدهي

تعداد اقساط مساوي

مبلغ هر قسط

تاريخ اولين برداشت

تاريخ آخرين برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس نمايندگي

کد نمايندگي

مهر و امضاي فروشگاه های زنجیره ای صدرا

 

 

 

 

* کليه مبالغ ريال مي‌باشند.

 

 

 

 

 

 

بانک رفاه کارگران شعبه              کد

با سلام،

قسمت دوم

 

احتراماً، اينجانب آقای/خانم فرزندداراي شماره شناسنامه دارای کدملیصادره ازبازنشسته سازماننشانی منزلنشانی محل کار تلفن منزلتلفن همراه تلفن محل کاربا عنايت به اينکه قصد انعقاد قرارداد با شرکت را دارم، در کمال صحت و سلامت کامل جسم و روان، بانک رفاه کارگران را ماذون و وکيل با حق توکيل به غير ولو کراراً و وصي بعد از فوت قرار مي‌دهم تا نسبت به برداشت از محل هرگونه وجوه واريزي به حساب مربوط به حقوق و مزاياي اينجانب به شمارهو يا هرگونه حساب ديگر اينجانب نزد بانک رفاه و کسر اقساط مربوط به قرارداد منعقده با شرکت مذبور بر اساس مبلغ اعلامي طي ليست واصله از شرکت تا تسويه کامل مبالغ اعلامي اقدام و وجوه برداشت شده را به حساب بهرام طهماسبی به شماره حساب ‌‌264640421 ‌‌واريز نمايد و بدينوسيله حق هرگونه ادعا و اعتراض آتي در اين خصوص را از خود سلب و اسقاط نمودم. همچنين اذعان مي‌دارم کليه امور مربوط به موضوع اين وکالت‌نامه را از شرکت مزبور پيگيري نموده و بانک هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

بديهي است اينجانب (موکل) حق عزل وکيل و (بانک) و رجوع به از اذن را نيز تا پايان مدت قرارداد منعقده و تسويه مبالغ متعلقه از خود سلب و اسقاط نمودم.

 

 

مهر و امضا وکيل (شعبه بانک)

تاريخ

 

امضا و اثر انگشت موکل (مستمري‌بگير)

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک رفاه کارگران شعبه              کد

با سلام،

قسمت سوم

 

احتراماً، خواهشمند است در خصوص برداشت اقساط مشروح فوق به شماره تخصيصي ذيل اقدام مقتضي معمول داريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره وکالت‌نامه

سازمان برداشت‌کننده اقساط

 

 

 

 

(شماره شناسه اقساط)

کد

شماره حساب

مهر و امضاي فروشگاه